Zaključci s 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Valpova


30.04.2018.

Članovi Gradskog vijeća Grada Valpova u četvrtak su na 10. sjednici raspravljali su o desetak točaka Dnevnog reda. Najviše polemike izazvao je Prijedlog Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Upravnim tijelima Grada Valpova. Nakon nekoliko primjedbi na pripremljenost materijala zaključeno je da se Odluka zasad povuče i bolje pripremi za sljedeću sjednicu. Slično je bilo i sa Zaključkom o pokretanju postupka za promjenu Statuta Grada Valpova kojim bi se ukinuli Mjesni odbori. Zaključak je usvojen, no uz opasku da se treba detaljnije definirati na koji bi se način nakon ukidanja Mjesnih odbora odvijala komunikacija građana i predstavnika vlasti. U aktualnom satu gradonačelnik je najavio skorašnje radove na sanaciji nogostupa i postavljanju ili izmjeni rasvjete na području grada Valpova.

PODIJELI!